Wymagania prawne dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla

dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawiedr inż. Krystyna Malińska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku zmiany przepisów prawnych dotyczących zakazu składowania komunalnych osadów ściekowych o wartości kalorycznej powyżej 6 MJ/kg suchej masy i konieczności poddawania ich recyklingowi spowodowały, że poszukuje się innych metod zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, w zakresie ich przetwarzania. Dotychczas stosowane unieszkodliwianie poprzez mechaniczne odwadnianie, a następnie osuszanie i składowanie, nie spełnia w pełnym zakresie wymagań wymuszonych przez unijnego prawodawcę a następnie implementowanych do polskiego ustawodastwa. Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych wskazywane jest jako jeden z wiodących kierunków ich zagospodarowania. Stąd zainteresowanie technologiami przekształcania osadów ściekowych w procesie pirolizy do biowęgla i syngazu. Przykładowo, mobilna technologia termicznej konwersji osadów ściekowych do biowęgla może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla małych, gminnych oczyszczalni ścieków nieposiadających warunków do suszenia osadów, które do tej pory korzystały z możliwości składowania osadów.

W artykule omówiono aspekty prawne dotyczące przetwarzania komunalnych osadów ściekowych do biowęgla oraz wymagania dla takiego biowęgla i związane z nimi możliwości zastosowań, w szczególności na cele energetyczne i rolnicze. Analizie poddano w szczególności przepisy Ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym także akty wykonawcze wydane na ich podstawie.