5 lutego 2016

O Konferencji

31 maja zakończyła się organizowana przez „Magazyn Biomasa” oraz Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu I Konferencja „Biowęgiel w Polsce: nauka,
technologia, biznes”. Wydarzenie, w którym udział wzięło blisko 80 osób, ujawniło pilną
potrzebę regulacji prawnych w obszarze biowęgla, którego europejski i światowy rynek
jest bardzo perspektywiczny zarówno w kontekście gospodarki, jak i środowiska.

Majowa konferencja była pierwszym na taką skalę w Polsce wydarzeniem poświęconym biowęglowi
– innowacyjnemu surowcowi powstającemu w procesie pirolizy biomasy, mającego wielorakie zastosowanie:
w energetyce, rolnictwie, przemyśle, branży kosmetycznej, farmaceutycznej, a nawet spożywczej.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi zajmujący się tematyką biowęgla, a także przedstawiciele przemysłu zainteresowani komercjalizacją technologii produkcji biowęgla oraz możliwymi zastosowaniami surowca. W Serocku nie zabrakło gości z zagranicy: Hansa Petera Schmidta z European Biochar Foundation, jednej z wiodących europejskich organizacji promujących wykorzystanie biowęgla, prof. Bruno Glassera z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze oraz Edwarda Someusa, szwedzkiego naukowca specjalizującego się w zagadnieniach technologii produkcji biowęgla, produktów na bazie biowęgla oraz możliwości zastosowania biowęgla w rolnictwie.

Zaproszeni prelegenci omawiali europejskie i polskie badania nad biowęglem, prezentowali działające technologie produkcji biowęgla, wskazywali obszary zastosowania surowca i jego potencjał w kontekścieodnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Szczególnie dużo miejsca poświęcono prawnymi jakościowym wymaganiom wprowadzania surowca na rynek, wykorzystaniu biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji, a także potencjałowi biowęgla w aspekcie zagospodarowania odpadów, zwłaszcza osadów ściekowych.

Wykład Edwarda Someusa z Terra Humana Ltd. zasygnalizował bardzo pilną potrzebę regulacji prawnych w obszarze
biowęgla, począwszy od legalnej definicji surowca, która klasyfikowałaby go jako produkt lub odpad, co będzie
miało bezpośrednie przełożenie na kierunki rozwoju rynku. Na pytania uczestników konferencji o opłacalność
biowęglowego biznesu w sytuacji braku określonych norm prawnych oraz bardzo obecnie kosztownych technologii
produkcji biowęgla, Edward Someus wskazał na konieczność sprostania wyzwaniu, jakim jest odpowiednie
prawodawstwo oraz rozwijanie tych technologii, które w perspektywie kilku najbliższych lat najlepiej odpowiedzą
na potrzeby rynku.

W Serocku polską technologię przemysłowej produkcji biowęgla zaprezentował Jan Gładki z firmy FLUID S.A.,
natomiast o rozwiązaniach zagranicznych opowiadali prof. Bruno Glasser i Hans Peter Schmidt. Te wykłady były
impulsem do dyskusji na temat współdziałania nauki i biznesu jako warunku podnoszenia innowacyjności przemysłu.

Kwestię wymagań prawnych dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla przedstawiła radca prawny
dr Katarzyna Mełgieś, zaś o systemach ochrony własności przemysłowej w technologiach przyjaznych środowisku
opowiadał dr inż. Marek Bury.

Badania nad biowęglem wpisują się w założenia nowoczesnej gospodarki oraz zrównoważonej polityki środowiskowej.
O możliwościach finansowania projektów biowęglowych podczas ostatniej sesji tematycznej 31 maja mówili
przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dyskusja i wymiana doświadczeń podczas konferencji wskazują, że badania nad biowęglem, śledzenie prac i osiągnięć
światowych ośrodków badawczych i przemysłowych oraz monitorowanie kwestii legislacyjnych jest kluczowe dla rozwoju rynku biowęgla w Europie i w istotny sposób może wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Konferencja, którą dzięki wsparciu sponsora, firmy FLUID SA, oraz instytucji partnerujących zorganizowaliśmy,
jest wydarzeniem, które ma zdynamizować komunikację między biznesem, światem nauki i ustawodawcą. Jestem
pewien, że spotkanie w Serocku było jasnym sygnałem do rozwoju – tej wciąż nie do końca w Polsce odkrytej – gałęzi
branży biomasowej – powiedział Maciej Roik, redaktor naczelny „Magazynu Biomasa”.

Wśród Partnerów konferencji znaleźli się: European Biochar Foundation, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Stowarzyszenie
Top 500 Innovators, Kancelaria patentowa Bury & Bury oraz ARS Group.