5 kwietnia 2016

Marek Bury

MB-biowegielDr inż. Marek Bury jest polskim i europejskim rzecznik patentowym. Jako jeden z nielicznych rzeczników europejskich w Polsce zdał europejski egzamin kwalifikacyjny EQE.

Wyższe wykształcenie zdobył w 2004 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki. W 2009 roku uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk technicznych za rozprawę zatytułowaną „Obrazowanie obiektów na podstawie wielopunktowej akwizycji mikrofalowych sygnałów szerokopasmowych”. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych za numerem 3261. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego zdobył w 2013 roku zdając europejski egzamin kwalifikacyjny.

Rozprawa doktorska Marka Burego została wyróżniona trzecią nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych oraz indywidualną nagrodą II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2009. Od lutego 2010 do lipca 2015 roku pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii patentowej oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej.
W 2015 roku wraz z ojcem, Lechem Burym założył Kancelarię Patentową Bury & Bury sp. z o.o., w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu.
Prowadzi wykłady dotyczące praw własności przemysłowej na studiach wieczorowych na Politechnice Warszawskiej. Sporadycznie prowadzi zajęcia na aplikacji rzecznikowskiej, studiach podyplomowych na SGH jak również gościnne wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również autorem licznych artykułów dotyczących tej tematyki.

Z uwagi na zainteresowanie praktycznymi aspektami własności intelektualnej oraz współpracą nauki z przemysłem uczestniczył w programach ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań i prac R&D. Odbył dwumiesięczny staż w firmie Metasensing w Holnadii w ramach projektu finansowanego ze środków programu Marie Curie, a także przez pół roku realizował projekty dla firmy Ratel w ramach programu stażowego realizowanego przez firmę Investin. Przez dwa miesiące kształcił się na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top500 Innovators Science-Management-Commercialization i członkiem stowarzyszenia założonego przez jego uczestników.

W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz na listę Europejskich Rzeczników Patentowych, po pomyślnym złożeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE.

Na co dzień świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych.
Jest żonaty i ma trójkę dzieci.