5 lutego 2016

Dla Uczestników

kafel_glowny_nowy

Udział w konferencji
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej.

Termin konferencji
30-31 maja 2016

Miejsce konferencji
Hotel NARVIL **** Conference & SPA w Serocku

Opłata konferencyjna
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • nocleg w Hotelu
 • pełne wyżywienie
 • uroczysty bankiet z niespodzianką
 • materiały konferencyjne
 • upominek

Opłata do 31.03.2016 r.
nocleg w pokoju 2 os. – 1599 zł (cena zawiera podatek VAT 23%)

Opłata do 20.05.2016 r.
nocleg w pokoju 2 os. – 1845 zł (cena zawiera podatek VAT 23%)

Doktoranci – 1107 zł (cena zawiera podatek VAT 23%)
Dopłata do pokoju 1 os. – 184,5 zł (cena zawiera podatek VAT 23%)

Opłatę konferencyjną prosimy przekazać w terminie 7 dni od daty rejestracji na rachunek

28 2490 0005 0000 4600 5344 0132
Alior Bank
Magazyn Biomasa
Wasmar Marcin Wojtowicz
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłat.

Ważne daty
Zgłoszenie streszczeń: 31 marzec 2016
Przesłanie artykułów: 15 maj 2016
Potwierdzenie przyjęcia artykułu: 30 maj 2016
Publikacja w „Pracach Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych”: czerwiec 2016

Postery
Podczas konferencji przewidziana jest sesja posterowa. Tytuły posterów prosimy wpisać podczas rejestracji. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosi się o przygotowanie posterów w formacie A0.

Publikacje
Streszczenia zgłoszonych prac zostaną opublikowane w księdze streszczeń, a pełne artykuły po ocenie recenzentów zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” (Lista B, 8 pkt MNiSW).

Więcej informacji

Wytyczne dla autorów

Ogólne

 1. Prace należy przesyłać przy pomocy formularza rejestracyjnego lub na maila info@polskibiowegiel.pl
 2. Złożone prace podlegają procedurze recenzji naukowej, przyjętej przez Redakcję Prac ICiMB. Po dokonaniu recenzji autor pracy jest informowany o jej wyniku. W przypadku zawarcia przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Publikacja artykułu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji.
 3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora(ów), że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie ani opublikowana on-line. Zgodnie z zaleceniem MNiSW, by zapobiegać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, oświadczenie zawiera również krótką
  deklarację, dotyczącą wkładu każdego z autorów w powstanie artykułu.
 4. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 5. Redakcja prac ICiMB zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itp., powstałych wskutek omyłek maszynowych) bez porozumienia z autorem.

Układ pracy

 1. Teksty w wersji elektronicznej powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: MS Word lub OpenOffice
 2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron
 3. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5. Marginesy winny mieć 2,5 cm
 4. Wszystkie prace powinny zachowywać następujący układ:
  a) w języku polskim:
  – imiona i nazwiska autora(-ów) wraz z tytułami i stopniami naukowymi, miejsca pracy autorów,
  – tytuł pracy,
  – słowa kluczowe (max. 5 słów),
  – streszczenie w języku polskim (do 200 wyrazów),
  – właściwy tekst artykułu,
  – literatura,
  b) w języku angielskim
  – tytuł pracy,
  – słowa kluczowe, streszczenie.

Wytyczne edytorskie
Odwołania w tekście. Przy powoływaniu się w tekście na literaturę numery pozycji literatury umieszczać w nawiasach kwadratowych, np. [1]. Przy powoływaniu się w tekście na numery wzorów umieszczać je w nawiasach okrągłych, np. (1). Przy powoływaniu się w tekście na rysunki i tablice numery poprzedzone odpowiednim słowem umieszczać w nawiasach okrągłych, np. (rys. 1), (tab. 2).

Materiał ilustracyjny
Zaleca się, aby rysunki i wykresy były wykonywane z wykorzystaniem techniki komputerowej.  Materiał graficzny (tabele, rysunki, zdjęcia, wykresy itp.) powinny być zamieszczone  w dokumencie tekstowym w celu identyfikacji miejsca, w której winny się znaleźć. Dodatkowo rysunki, ryciny i zdjęcia należy przygotować w postaci odrębnych plików z podaniem nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze), w programie graficznym CorelDraw (lub innym) w jednym z formatów: BMP, EPS, PDF, TIFF, WMF, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Rysunki i wykresy powinny być formatowane w kolorach czarno-białych.
Opis bibliograficzny  -zawiera  wyłącznie literaturę cytowaną w tekście.

Książki, artykuły
Bibliografia musi zawierać pełny opis bibliograficzny: nazwisko i imię każdego autora i redaktora książki zbiorowej (o ile taki zbiór jest osobną pozycją bibliograficzną), pełny tytuł pracy, miejsce wydania i nazwę wydawcy. W przypadku rozdziałów w pracach zbiorowych lub artykułów w czasopismach, podajemy także strony rozdziału czy artykułu.

Źródła internetowe
Gdy tekst ze źródła internetowego posiada autora i tytuł, umieszczamy go w bibliografii pod nazwiskiem autora. Jeśli tekst ma datę, podajemy ją po nazwisku i imieniu autora, a jeżeli nie ma daty, wówczas wpisujemy rok odczytania. Za adresem internetowym umieszczamy datę odczytania w nawiasach okrągłych.

Więcej: http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb

Do pobrania